Lệ, ., Nga, H., Hùng, N., & Đạt, N. (2015). BIỂU DIỄN DỮ LIỆU NHIỀU CHIỀU TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU. JBIS, . Retrieved from http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/78