Lệ, ., Nga, H., Hùng, N., & Đạt, N. 2015 Dec 18. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU NHIỀU CHIỀU TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU. JBIS. [Online] :