Lệ, Đỗ, Hứa Thị Ngọc Nga, Nguyễn Quốc Hùng, & Nguyễn Tiến Đạt. " BIỂU DIỄN DỮ LIỆU NHIỀU CHIỀU TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU." JBIS [Online], (2015): n. pag. Web. 22 Jul. 2024