Lệ, Đỗ, Nga, Hứa, Hùng, Nguyễn, AND Đạt, Nguyễn. " BIỂU DIỄN DỮ LIỆU NHIỀU CHIỀU TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU" JBIS [Online], (18 December 2015)