HUY, Bùi Xuân; TÂM, Phạm Thị Thanh; PHỤNG, Thái Kim. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP MÁY HỌC ỨNG DỤNG TRONG PHÂN LOẠI Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN CÁC TRANG MẠNG. JBIS, [S.l.], dec. 2015. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/79>. Date accessed: 22 july 2024.