Huy, B., Tâm, P., & Phụng, T. (2015). MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP MÁY HỌC ỨNG DỤNG TRONG PHÂN LOẠI Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN CÁC TRANG MẠNG. JBIS, . Retrieved from http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/79