Huy, B., Tâm, P., & Phụng, T. 2015 Dec 18. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP MÁY HỌC ỨNG DỤNG TRONG PHÂN LOẠI Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN CÁC TRANG MẠNG. JBIS. [Online] :