Huy, Bùi, Phạm Thị Thanh Tâm, & Thái Kim Phụng. " MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP MÁY HỌC ỨNG DỤNG TRONG PHÂN LOẠI Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN CÁC TRANG MẠNG." JBIS [Online], (2015): n. pag. Web. 22 Jul. 2024