Huy, Bùi, Tâm, Phạm, AND Phụng, Thái. " MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP MÁY HỌC ỨNG DỤNG TRONG PHÂN LOẠI Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN CÁC TRANG MẠNG" JBIS [Online], (18 December 2015)