NGÂN, Đoàn Thiện; TUẤN, Hoàng Anh; ĐỨC, Huỳnh Văn. MÃ HÓA MẠNG VÀ HỆ LƯU TRỮ PHÂN TÁN. JBIS, [S.l.], dec. 2015. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/80>. Date accessed: 22 july 2024.