Ngân, ., Tuấn, H., & Đức, H. (2015). MÃ HÓA MẠNG VÀ HỆ LƯU TRỮ PHÂN TÁN. JBIS, . Retrieved from http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/80