Ngân, ., Tuấn, H., & Đức, H. 2015 Dec 18. MÃ HÓA MẠNG VÀ HỆ LƯU TRỮ PHÂN TÁN. JBIS. [Online] :