Ngân, Đoàn, Hoàng Anh Tuấn, & Huỳnh Văn Đức. " MÃ HÓA MẠNG VÀ HỆ LƯU TRỮ PHÂN TÁN." JBIS [Online], (2015): n. pag. Web. 22 Jul. 2024