Ngân, Đoàn, Tuấn, Hoàng, AND Đức, Huỳnh. " MÃ HÓA MẠNG VÀ HỆ LƯU TRỮ PHÂN TÁN" JBIS [Online], (18 December 2015)