PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHÂN BIỆT VÀ VIỆC XÂY DỰNG CHỈ SỐ NGUY CƠ PHÁ SẢN

  • Phạm Lệ Mỹ Khoa Toán, Đại học Khoa học Huế

Abstract

Phương pháp phân  tích phân biệt  là một phương pháp  thống kê để phân  loại một tập các quan sát thành ra các lớp xác định trước theo các đặc trưng nào đấy. Dựa trên sự phân  loại  tập quan sát ấy, người  ta xây dựng các hàm dự đoán  tuyến  tính gọi là các hàm phân biệt.Năm 1968, bằng phương pháp này, giáo  sư Edward  I. Altman của Đại học New York đã xây dựng nên một loại chỉ số nguy cơ phá sản cho phép dự báo giới hạn an  toàn hoặc rủi ro của các doanh nghiệp, giới hạn đó chính xác  tới 95% cho các dự báo trong vòng một năm và tới 74% cho các dự báo trong phạm vi hai năm. Bài này nêu lên những điểm chính của phương pháp và kết quả mà E. I. Altman đã đưa ra

References

[1] E. I. Altman (2002), Revisiting Credit Scoring Models, in the book “Credit Rating”, London Risk Books Edition.
[2] M. Kendall (1999), Multivariate Analysis, Charles Griffin & Company Ltd, London.
Published
2014-11-26
How to Cite
MỸ, Phạm Lệ. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHÂN BIỆT VÀ VIỆC XÂY DỰNG CHỈ SỐ NGUY CƠ PHÁ SẢN. JBIS, [S.l.], nov. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/12>. Date accessed: 22 july 2024.