VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH THUẬT TOÁN WARSHALL

  • Hoàng Anh Tuấn Khoa Tin học quản lý, Đại học Kinh tế Tp.HCM

Abstract

Bài  viết  này  trình  bày một  cách  chứng minh  thuần  túy  đại  số  của  thuật  toán Warshall, một  trong những  thuật  toán hiệu quả để  tìm bao đóng bắc cầu của một quan hệ hai ngôi R không có tính bắc cầu.

References

[1] Iablonski S.V., Introduction to Discrete Mathematics, Nauka, Moscow, 1979 (in Russ.).
[2] Kenneth H.Rosen. Discrete Mathematics and Its Applications, Fifth Edition.
[3] GS. Nguyễn Hữu Anh, Ph.D, Toán rời rạc, NXB Giáo Dục 1999.
[4] Nguyễn Đức Nghĩa - Nguyễn Tô Thành, Toán rời rạc, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2003.
Published
2014-11-26
How to Cite
TUẤN, Hoàng Anh. VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH THUẬT TOÁN WARSHALL. JBIS, [S.l.], nov. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/13>. Date accessed: 22 july 2024.

Keywords

Ma trận của một quan hệ; bao đóng bắc cầu của một ma trận; bao đóng bắc cầu của một quan hệ