KHẢO SÁT CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC ITEMSET TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ LƯỢNG

  • Võ Đình Bảy Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM

Abstract

Báo cáo trình bày tổng quan các nghiên cứu gần đây trong việc khai thác trên cơ sở dữ  liệu số  lượng  (quantitative databases) như khai  thác FWI  (Frequent Weighted Itemsets),  khai  thác  FWUI  (Frequent  Weighted  Utility  Itemsets),  HUI  (High  Utility Itemsets)  và  trình  bày một  số  hướng mở  của  bài  toán  khai  thác  trên  cơ  sở  dữ  liệu  số lượng

References

[1] C. H. Cai, A. W.-C. Fu, C. H. Cheng, W. W. Kwong. Mining association rules with weighted items. Proceedings of International Database Engineering and Applications Symposium (IDEAS 98), 68 – 77 (1998).
[2] A. Erwin, R. P. Gopalan, N. R. Achuthan. A bottom-up projection based algorithm for mining high utility itemsets. Proceedings of the 2nd international workshop on Integrating artificial intelligence and data mining, Gold Coast, Australia, 3 – 11 (2007).
[3] A. Erwin, R. P. Gopalan, N. R. Achuthan. CTU-Mine: An efficient high utility itemset mining algorithm using the pattern growth approach. Proceedings of the IEEE 7th International Conferences on Computer and Information Technology, Aizu Wakamatsu, Japan, 71 – 76 (2007).
[4] M. S. Khan, M. K. Muyeba, F. Coenen. A weighted utility framework for mining association rules. Proceedings of Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation Second UKSIM European Symposium on Computer Modeling and Simulation, 87 – 92 (2008).
[5] B. Le, H. Nguyen, T.A. Cao, B. Vo. A novel algorithm for mining high utility itemsets. The 1st Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, pp.13–17 (2009).
[6] B. Le, H. Nguyen, B. Vo. An efficient strategy for mining high utility itemsets. Int. J. Intelligent Information and Database Systems, 5(2), pp.164–176 (2011).
[7] Y.C. Li, J.S. Yeh, C.C.Chang. Isolated items discarding strategy for discovering high utility itemsets. Data & Knowledge Engineering, 64(1), pp.198–217 (2008).
[8] Y. Liu, W. Liao, A. Choudhary. A fast high utility itemsets mining algorithm. UBDM ‘05, 21 August, Chicago, Illinois, USA, pp.90–99 (2005).
[9] M. K. Muyeba, M. S. Khan, F. Coenen. Fuzzy weighted association rule mining with weighted support and confidence framework. Proceedings of 1st Int Workshop on Algorithms for Large-Scale Information Processing in Knowledge Discovery (ALSIP 2008), held in conjunction with PAKDD 2008 (Japan), 52-64 (2008).
[10] G. D. Ramkumar, R. Sanjay, S. Tsur. Weighted association rules: Model and algorithm. Proceedings of SIGKDD’98, New York, USA, 661-666 (1998).
[11] F. Tao, F. Murtagh, M. Farid. Weighted association rule mining using weighted support and significance framework. Proceeedings of SIGKDD’03, Washington DC, USA, 661-666 (2003).
[12] W. Wang, J. Yang, P. S. Yu. Efficient mining of weighted association rules. Proceedings of SIGKDD’00, Boston, MA, USA, 270-274 (2000).
[13] H. Yao, H. J. Hamilton, C. J. Butz. A foundational approach to mining itemset utilities from databases. Proceedings SIAM International Conference on Data Mining, Florida, USA, 482-486 (2004).
[14] H. Yao, H. J. Hamilton. Mining itemsets utilities from transaction databases. Data and Knowledge Engineering 59(3), 603-626 (2005).
[15] H. Yao, H. J. Hamilton, L. Geng. A unified framework for utility based measures for mining itemsets. Proceedings of UBDM'06, Pennsylvania, USA, 28-37 (2006).
[16] B. Zadrozny, G. M. Weiss, M. Saar-Tsechansky. UBDM 2006: Utility-Based data mining 2006 workshop report. ACM SIGKDD Explorations 8(2), 98-101 (2006).
[17] B. Vo, F. Coenen, B. Le. A New Method for Mining Frequent Weighted Itemsets Based on WIT-trees. Expert Systems with Applications 40(4), 1256-1264(2013).
[18] B. Vo, B. Le, J. J. Jung. A tree-based approach for mining frequent weighted utility itemsets. ICCCI 2012, LNAI Vol. 7653 (Springer), 114-123 (2012).
Published
2014-11-26
How to Cite
BẢY, Võ Đình. KHẢO SÁT CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC ITEMSET TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ LƯỢNG. JBIS, [S.l.], nov. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/21>. Date accessed: 22 july 2024.
Section
Bài viết

Keywords

cơ sở dữ liệu số lượng