VỀ MỘT CÁCH GIẢI THÍCH CÁC ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ DỰA TRÊN KHÔNG GIAN EUCLID

  • Huỳnh Văn Đức Khoa Tin học quản lý, Đại học Kinh tế Tp.HCM

Abstract

Bằng cách biểu diễn dữ liệu thống kê dựa trên không gian Euclid, chúng tôi đưa ra một cách giải thích hình học các đặc trưng thống kê quan trọng. Chúng tôi dùng phép chiếu một véc tơ lên một không gian véc tơ con, sinh bởi tập các véc tơ độc lập tuyến tính, để giải  thích các đặc  trưng  thống kê như hệ số  tương quan  tuyến  tính, các hệ số  tương quan  riêng,  và  các  hệ  số  của mô  hình  hồi  quy  tuyến  tính. Cách  giải  thích  này  không những  giúp  có một  cái  nhìn  trực  quan  về  quan  hệ  giữa  các  đại  lượng  ngẫu  nhiên  khi nghiên cứu bằng phương pháp thống kê mà còn giúp thiết kế các đối tượng tính toán dựa trên các phép toán trong không gian Euclid.

References

[1] Đậu Thế Cấp (2008), Đại Số Tuyến Tính, NXB Giáo Dục.
[2] Rex B.Kline (2005), Principles and Practice of Structural Equation Modeling, The Guilford Press, New York.
[3] Kenneth Kuttler (2012), Linear Algebra, Theory And Applications, www.math.byu.edu/klkuttle/Linearalgebra.pdf.
[4] Đặng Hùng Thắng (1999), Thống Kê và Ứng Dụng, NXB Giáo Dục.
[5] Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên (2003), Lý Thuyết Xác Xuất, NXB Giáo Dục.
[6] Marzieh Zendehdel, Laily Hj Paim (2012), ‘Determinants of behavioural attitude to accept E-shopping among the students in Malaysia’, Life Science Journal, 9(3), 2012, pp 2441-2445.
Published
2014-11-26
How to Cite
ĐỨC, Huỳnh Văn. VỀ MỘT CÁCH GIẢI THÍCH CÁC ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ DỰA TRÊN KHÔNG GIAN EUCLID. JBIS, [S.l.], nov. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/24>. Date accessed: 22 july 2024.
Section
Bài viết

Keywords

không gian Euclid; hệ số tương quan; hồi quy tuyến tính

Most read articles by the same author(s)