MỘT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ

  • Trần Minh Thuyết Khoa Tin học quản lý, Đại học Kinh tế Tp.HCM
  • Lê Thị Phương Ngọc Cao đẳng Sư phạm Nha Trang

Abstract

Trong bài báo này, chúng  tôi nghiên cứu một phương  trình  tích phân Volterra loại hai, có liên quan đến các mô hình kinh tế vĩ mô. Chúng tôi sử dụng nguyên lý ánh xạ co và một số kỹ  thuật của giải  tích phi  tuyến để chứng minh sự  tồn  tại duy nhất nghiệm của phương  trình; xấp xỉ nghiệm và khai  triển  tiệm cận nghiệm  theo một  tham  số xuất hiện trong mô hình được thiết lập.

References

[1] S.I. Chernyshov, A, V. Voronin, and S. A . Razumovsky (2010), the Problem of Modeling of Economic Dynamics (new version) http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1003/1003.4382.pdf.
[2] S.I. Chernyshov, V.S. Pronomarenko, A. V. Voronin (2008), the Problem of Modeling of Economic Dynamics in Differential From, http://arxiv.org/pdf/0804.3658.pdf.
[3] Brezis H. (1983), Analyse Fonctionnelle, Théorie et applications, Masson, Paris 1983.
Published
2014-11-26
How to Cite
THUYẾT, Trần Minh; NGỌC, Lê Thị Phương. MỘT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ. JBIS, [S.l.], nov. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/25>. Date accessed: 22 july 2024.
Section
Bài viết

Keywords

tích phân Volterra loại hai; mô hình kinh tế vĩ mô