LOGIC MỜ VÀ CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

  • Phan Hiền Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Doanh – ĐH Kinh Tế HCM
  • Thái Kim Phụng Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Doanh – ĐH Kinh Tế HCM

Abstract

Logic mờ (Fuzzy logic) được biết đến lần đầu tiên trong nghiên cứu về tập mờ (fuzzy set) của Zadeh (1965) và nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Đến nay, việc ứng dụng logic mờ dần chuyển sang các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là trong tài chính và đã đạt được những kết quả khả quan (Korol, 2012). Tại Việt Nam, việc ứng dụng logic mờ còn nhiều hạn chế, nhất là trong lĩnh vực kinh tế (Duc & Thien, 2013). Với những ứng dụng rộng rãi và hiệu quả của logic mờ trên phạm vi toàn thế giới, trong bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu đôi nét về logic mờ và một số bằng chứng thực nghiệm của việc ứng dụng logic mờ trong lĩnh vực tài chính. Qua đây, chúng tôi nhận thấy rằng logic mờ được xem như một phương pháp tiếp cận mới để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực tài chính.

References

[1] Duan, J. C., & Shrestha, K. (2011), “Statistical Credit Rating Methods”, Global Credit Review, 1, 43-64.
[2] Duc, V. H., & Thien, N. D. (2013), “A new approach to determining credit rating & Its applications to Vietnam’s listed firms”.
[3] Jang, J. S. R., & Sun, C. T. (1996), Neuro-fuzzy and soft computing: a computational approach to learning and machine intelligence, Prentice-Hall, Inc..
[4] Korol, T. and Korodian, A. (2011), “Evaluation of effectiveness of fuzzy logic model in predicting the business bankruptcy”, Romanian Journal of Economic Forecasting, pp 92 – 107.
[5] Korol, T. (2012), “Fuzzy logic in financial management”, Fuzzy logic-emerging technologies and applications.
[6] Lahsasna, A., Ainon, R. N., & Teh, Y. W. (2010), “Credit Scoring Models Using Soft Computing Methods: A Survey”. Int. Arab J. Inf. Technol., 7(2), 115-123.
[7] Malagoli, S., Magni, C., A, Buttignon, F. and Mastroleo, G. (2009), “Rating and Ranking Firms with Fuzzy Expert Systems: The Case of Camuzzi”, IUP Journal of Applied Finance, Vol (15), October 2009.
[8] Othman, S. and Etienne, S. (2010), “Decision making using fuzzy logic for stock trading”, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Information Technology (ITSim), International Symposium Publications, Vol (2), pp 880 - 884.
[9] Vlachos, D. & Tolias, Y. A. (2003), “Neuro-fuzzy modeling in bankruptcy prediction”, Yugoslav Journal of Operations Research, Vol (13), Issue (2), pp 165-174.
[10] Yildiz, B. và Akkoc, S, (2010), “Bankruptcy Prediction Using Neuro Fuzzy: An Application in Turkish Banks”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue (60).
[11] Zadeh, L.A. (1965), “Fuzzy sets”, Information and Control 8: pp 338–353.
[12] D. Dubois, H. Prade. Fuzzy sets and systems: Theory and applications. Academic press, New York, 1980.
[13] E. H. Mamdani, S. Assilian. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. International Journal of Man-Machine Studies, 7(1):1-13, 1975
Published
2014-12-17
How to Cite
HIỀN, Phan; PHỤNG, Thái Kim. LOGIC MỜ VÀ CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH. JBIS, [S.l.], dec. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/38>. Date accessed: 22 july 2024.
Section
Bài viết