GIỚI THIỆU MÔ HÌNH HỒI QUY MỜ VÀ PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG HỆ SỐ HỒI QUY MỜ

  • Trần Thị Tuấn Anh Khoa Toán Thống kê, trường Đại học Kinh tế TPHCM

Abstract

Hồi quy mờ được giới thiệu lần đầu tiên bởi Tanaka và các cộng sự trong nhiên cứu công bố năm 1982. Trong hồi quy bội thông thường, giá trị của các biến độc lập, biến phụ thuộc và các hệ số hồi quy là những con số cụ thể rõ ràng. Tuy nhiên, khi biến độc lập, hoặc biến phụ thuộc, hoặc hệ số hồi quy là những số mờ thì khi đó hồi quy thông thường trở thành hồi quy mờ. Cho đến nay, hồi quy mờ đã được nghiên cứu mở rộng và bắt đầu được ứng dụng nhiều trong các nghiên cứu tài chính cũng như các vấn đề kinh tế - xã hội.

References

[1] Bagchi k., mukhopadhyay s.(2006), Predicting global internet growth using augmented diffusion, fuzzy regression and neural networkodels, International journal of information technology & decision making, vol. 5(01), pages 155-171.
[2] Chang Y. O. & Ayyub B. M., 'Fuzzy regression methods - a comparative assessment,' Fuzzy Sets and Systems, vol. 119, , 2001, pp. 187-203
[3] Chou T. Y., Liang S. G., & Han T. C., (2013). Application of fuzzy regression on air cargo volume forecast, Quality & Quantity: International Journal of Methodology, Springer, vol. 47(2), pages 897-908, February.
[4] Diamond P. Fuzzy Least Squares. Information Sciences 1988; 46; 141-157
[5] Giovanis, E. (2009). Bootstrapping Fuzzy-GARCH Regressions on the Day of the WeekEffect in Stock Returns: Applications in MATLAB, Vol. 1 No.2, pp. 75-98.
[6] Muzzioli S., & Baets B., (2011). Assessing the information content of option-based volatility forecasts using fuzzy regression methods, Department of Economics 0669, University of Modena and Reggio E., Faculty of Economics.
[7] Smimou K., (2013). On the significance testing of fuzzy regression applied to the CAPM: Canadian commodity futures evidence, International Journal of Applied Management Science, vol. 5(2), pages 144-171.
[8] Tanaka H., Watada J. Possibilistic Linear Systems and Their Application to the Linear Regression Models. Fuzzy Sets and Systems 1989; 27; 275-289.
[9] Tanaka H., Uejima S. Asai K. Linear Regression Analysis with Fuzzy Model. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 1982; Vol.12; No.6; 903- 907
[10] Zadeh, L. A, Fuzzy sets, Information and Control, 1965 , 8: 338-353
Published
2014-12-17
How to Cite
ANH, Trần Thị Tuấn. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH HỒI QUY MỜ VÀ PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG HỆ SỐ HỒI QUY MỜ. JBIS, [S.l.], dec. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/39>. Date accessed: 15 july 2024.
Section
Bài viết

Keywords

Số mờ; hồi quy mờ; phương pháp bình phương nhỏ nhất mờ; hệ số hồi quy mờ