VỀ TIỀM NĂNG CỦA CÁC THUẬT TOÁN TIN HỌC TRONG KINH TẾ LƯỢNG

  • Huỳnh Văn Đức Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh, Đại học Kinh tế Tp.HCM

Abstract

Dùng các khái niệm cúa lý thuyết học thống kê và kỳ vọng điều kiện, chúng tôi liên hệ và giải thích một số mô hình kinh tế lượng quen thuộc; qua đó, giới thiệu đến các nhà kinh tế học về tiềm năng sử dụng các thuật toán tin học trong kinh tế lượng.

References

[1] Mehmet Caner, Bruce E. Hansen (2004), Instrumental Variable Estimation of a Threshold Model, Econometric Theory, 20, 2004, pp. 813-843.
[2] Huỳnh Văn Đức, Nguyễn Công Trí (2009), Phân Tích Hồi Quy Bằng Support Vector Machines, Đề tài CS-2007-01, Đại học Kinh Tế TpHCM.
[3] Bruce E. Hansen (2000), Sample Splitting and Threshold Estimation, Econometrica, Vol. 68, No. 3, pp. 575-603.
[4] Nguyen Lu Dang Khoa, Kazutoshi Sakakibara, Ikuko Nishikawa, “Stock Price Forecasting Using Neural Network Ensemble Techniques”, Addendum Contributions to the 2008 IEEE International Conference RIVF08, HCMC, Vietnam, 2008, pp 86-91.
[5] Ulrike von Luxburg et al (2008), Statistical Learning Theory: Models, Concepts, and Results, The Guilford Press, New York.
[6] Quoc V. Le et al (2011), “On optimization methods for deep learning”, Proceedings of the 28th International Conference on Machine Learning, Bellevue, WA, USA, 2011.
[7] Lê Hoàng Thái, Bùi Tiến Lên, “Chuẩn Hóa Mặt Người Bằng Mạng Perceptron Đa Lớp”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học KHTN – Đại học Quốc gia TpHCM lần 6, ICTFIT08 TpHCM, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2008, Trang 32-38.
[8] Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên (2003), Lý Thuyết Xác Xuất, NXB Giáo Dục.
[9] Jeffrey M. Wooldridge (2012), Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5th Ed., South-Western Cengage Learning, ISBN-13: 978-1-111-53104-1.
[10] Xindong Wu et la, Top 10 Algorithms in Data Mining, Springer-Verlag London Limited, 2007.
[11] Zuriahati Mohd Yunos, Development Of Intelligent System For Predicting Stock Market Returns, 2002.
Published
2014-12-17
How to Cite
ĐỨC, Huỳnh Văn. VỀ TIỀM NĂNG CỦA CÁC THUẬT TOÁN TIN HỌC TRONG KINH TẾ LƯỢNG. JBIS, [S.l.], dec. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/43>. Date accessed: 15 july 2024.
Section
Bài viết

Keywords

Lý thuyết học thống kê; kỳ vọng điều kiện; lý thuyết học phân tầng