SỬ DỤNG SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU

  • Hoàng Anh Tuấn Khoa Tin học Quản lý, Đại học Kinh tế Tp.HCM
  • Đoàn Thiện Ngân Khoa Tin học Quản lý, Đại học Kinh tế Tp.HCM

Abstract

Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD ─ Data Flow Diagram) là một trong những phương tiện thể hiện mô hình hóa của chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống. Bài này tóm tắt những ký hiệu dùng trong DFD và lưu ý ký hiệu biến thể gây hiểu nhầm về DFD.

References

[1] Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall; Systems analysis and design; 8th Edition; Prentice Hall; 2011.
[2] Jefrey I. Whitten, Lonnie D. Bentley, Victor M. Barlow; Systems analysis & design methods; 3rd Edition; Von Hoffmann Press, 1994.
[3] http://www.smartdraw.com/resources/tutorials/data-flow-diagram-notations/#/resources/tutorials/; Smartdraw Tutorials,
Published
2015-01-08
How to Cite
TUẤN, Hoàng Anh; NGÂN, Đoàn Thiện. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU. JBIS, [S.l.], jan. 2015. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/47>. Date accessed: 22 july 2024.
Section
Bài viết

Keywords

Sơ đồ; Dòng dữ liệu; Phân tích thiết kế hệ thống; DFD