Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

Thể lệ gởi bài:

  1. Tập san chỉ nhận đăng những bài viết chưa công bố;

  2. Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh với định dạng được quy định trong tập tin “HTMIS.dot” và tham khảo tập tin mẫu “HT-MIS-Mau.doc”;

  3. Các mục tối thiểu trong bài viết: (1) Tên bài viết; (2) Tác giả/nhóm tác giả, chức danh, email, điện thoại, đơn vị công tác; (3) Tóm tắt; (4) Phương pháp nghiên cứu; (5) Kết quả và đóng góp của nghiên cứu. Tùy theo nội dung và phương pháp, bài viết có thể bao gồm các mục khác thích hợp.

  4. Tất cả các bài viết đều được gởi phản biện;