• CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

  2016-12-21

  HỘI THẢO KHOA HỌC

  “HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ – ISBM16”

   

  Đơn vị tổ chức: Đại học Kinh tế TP.HCM

  Đơn vị phối hợp: Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Ngân Hàng TP.HCM, Đại học CNTT TP.HCM, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Tài chính Marketing.

   

  PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

  Thời gian: 7g30 – 12g30, thứ 7 ngày 24 tháng 12 năm 2016

  Địa điểm: Hội trường A.103 – Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM 

  - 07:30 – 08:00           Đăng ký (Registration)

  - 08:00 – 08:15           Khai mạc hội thảo (Welcome Speech)

  - 08:15 – 09:15           Báo cáo nghiên cứu toàn thể (Plenary Talk)

  “Advanced Research in Management Information Systems”

  Prof. Jengchung Victor Chen, National Cheng Kung University

  - 09:15 – 09:30           Giải lao (Coffee-Break)

  - 09:30 – 12:30           Các phiên báo cáo song song (Parallel Sessions)

  Read more about CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
 • THÔNG BÁO SỐ 2: Tổ chức hội thảo khoa học “Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý – ISBM16”

  2016-12-15

  Tiếp theo thông báo số 1 ngày 17 tháng 05 năm 2016, Ban tổ chức xin trân trọng thông báo một số nội dung quan trọng của Hội thảo khoa học với chủ đề Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý (Information systems in Business and Management - ISBM16) cụ thể như sau:

  1.      Thời gian: Từ 7:30 ngày 24/12/2016.

  2.      Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, số 59C, Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM

  3.      Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt

  4.      Kỷ yếu hội thảo: Các bài viết được phản biện, biên tập để đăng toàn văn Kỷ yếu Hội thảo có mã ISBN của Nhà Xuất Bản Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM.

  Read more about THÔNG BÁO SỐ 2: Tổ chức hội thảo khoa học “Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý – ISBM16”
 • v/v Gia hạn nhận bài viết tham dự Hội thảo

  2016-09-12

  Ban tổ chức Hội thảo “Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý” (Information systems in Business and Management - ISBM16) thông báo tiếp tục nhận bài viết tham dự hội thảo đến 17:00 ngày 25/09/2016.

  Các mốc thời gian chính:

  -        Hạn nộp bài: đến 25/09/2016

  -        Thời gian phản biện: từ 01/09/2016 đến 15/10/2016

  -        Đăng ký tham dự: từ 01/11/2016 đến 30/11/2016

  -        Thông báo số 2: ngày 15/11/2016

  -        Thời gian hội thảo: ngày 10/12/2016

  Read more about v/v Gia hạn nhận bài viết tham dự Hội thảo
 • Thể lệ gởi bài

  2016-08-23
  Bài viết gửi tham dự Hội thảo sẽ được phản biện, biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo được xuất bản chính thức theo quy định có giấy phép và mã số ISBN.

  Yêu cầu về hình thức bài viết:
  1. Tập san chỉ nhận đăng những bài viết chưa công bố;
  2. Bài viết có thể được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh với định dạng được quy định trong tập tin “HT-MIS.dot, tham khảo tập tin “HT-MIS-Mau.doc, tải về tai đây hoặc liên hệ địa chỉ email jmis@ueh.edu.vn;
  3. Bài viết dài từ 5 đến 10 trang kể cả tài liệu tham khảo;
  4. Các mục tối thiểu trong bài viết: (1) Tên bài viết; (2) Tác gi/nhóm tác gi, chc danh,
   email, điện thoại, đơn vị công tác; (3) Tóm tt; (4) Phương pháp nghiên cứu; (5) Kết qu
   và đóng góp của nghiên cu. Tùy theo nội dung và phương pháp, bài viết có thể bao gồm các mục khác thích hợp.
  5. Liên hệ và gởi bài trực tuyến tại trang http://mis.net.vn/,hoặc qua địa chỉ email jmis@ueh.edu.vn.
  Read more about Thể lệ gởi bài
 • THƯ MỜI: Viết bài và tham gia hội thảo khoa học

  2016-05-20

  Nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành/lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý (MIS) và tạo cơ hội cho các giảng viên, các nhà khoa học công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu, Cộng đồng các trường có đào tạo ngành MIS trên địa bàn TP.HCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý (Information systems in Business and Management - ISBM16).

  Thời gian dự kiến: 10/12/2016

  Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

  Read more about THƯ MỜI: Viết bài và tham gia hội thảo khoa học
 • THÔNG BÁO SỐ 1

  2016-05-20

  V/v tổ chức hội thảo khoa học "Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý – ISBM16"

  Nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành/lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý (MIS) và tạo cơ hội cho các giảng viên, các nhà khoa học công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu, Cộng đồng các trường có đào tạo ngành MIS trên địa bàn TP.HCM, gồm 6 trường:
  + Đại học Kinh Tế Tp.HCM;
  + Đại học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia Tp.HCM;
  + Đại học Công Nghệ Thông Tin, Đại học Quốc Gia Tp.HCM;
  + Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Tp.HCM;
  + Đại học Ngân Hàng Tp.HCM; và
  + Đại học Tài Chính - Marketing; phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý (Information systems in Business and Management - ISBM16).

  Địa điểm tổ chc: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

  Các mốc thời gian chính:
  + Nộp bài: từ 01/06/2016 đến 01/09/2016;
  + Thông báo chấp nhận: trước ngày 15/10/2016;
  + Đăng ký tham dự: từ 01/11/2016 đến 30/11/2016;
  + Thời gian hội thảo: dự kiến ngày 10/12/2016.

  Read more about THÔNG BÁO SỐ 1