Thể lệ gởi bài

2016-08-23
Bài viết gửi tham dự Hội thảo sẽ được phản biện, biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo được xuất bản chính thức theo quy định có giấy phép và mã số ISBN.

Yêu cầu về hình thức bài viết:
  1. Tập san chỉ nhận đăng những bài viết chưa công bố;
  2. Bài viết có thể được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh với định dạng được quy định trong tập tin “HT-MIS.dot, tham khảo tập tin “HT-MIS-Mau.doc, tải về tai đây hoặc liên hệ địa chỉ email jmis@ueh.edu.vn;
  3. Bài viết dài từ 5 đến 10 trang kể cả tài liệu tham khảo;
  4. Các mục tối thiểu trong bài viết: (1) Tên bài viết; (2) Tác gi/nhóm tác gi, chc danh,
    email, điện thoại, đơn vị công tác; (3) Tóm tt; (4) Phương pháp nghiên cứu; (5) Kết qu
    và đóng góp của nghiên cu. Tùy theo nội dung và phương pháp, bài viết có thể bao gồm các mục khác thích hợp.
  5. Liên hệ và gởi bài trực tuyến tại trang http://mis.net.vn/,hoặc qua địa chỉ email jmis@ueh.edu.vn.