THÔNG BÁO SỐ 1

2014-10-29

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         KHOA HTTT KINH DOANH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

    Số:  06/14/KHCN-HTTTKD                              Tp.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2014.
V/v tổ chức Hội thảo
khoa học cấp khoa
Tin học ứng dụng trong kinh tế  BISC14

THÔNG BÁO SỐ 1

Để có thể đề xuất các đề tài nghiên cứu sử dụng các phương pháp tin học giải các bài toán thuộc lĩnh vực kinh tế, khoa Hệ thống thông tin kinh doanh (HTTTKD) tổ chức một hội thảo khoa học cấp khoa mang tên “Tin học ứng dụng trong kinh tế  – BISC14” vào ngày 19/12/2014.

Hội thảo sẽ trao đổi về các chủ đề sau, nhưng không hạn chế:

-       Mô hình hồi quy ngưỡng và các bài toán cần giải;

-       Lý thuyết tập thô và khả năng ứng dụng vào kinh tế;

-       Big data;

-       Một số phương pháp tin học có khả năng ứng dụng vào kinh tế; và

-       Những vấn đề nảy sinh trong các giai đoạn của nghiên cứu ứng dụng, như: lập mô hình, xây dựng thang đo, kiểm định dữ liệu đầu vào, giải thích kết quả đầu ra,...

Các mốc thời gian chính:

-       Nộp bài tham luận: từ 27/10/2014 đến 27/11/2014;

-       Đăng ký tham dự:    từ 01/11/2014 đến 30/11/2014;

-       Thông báo số 2:       ngày 05/12/2014;

-       Thời gian hội thảo: thứ sáu, ngày 19/12/2014, từ 8:30 đến 11:30.

Thể lệ gởi bài:

  1. Tập san chỉ nhận đăng những bài viết chưa công bố;
  2. Bài viết có thể được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh với định dạng được quy định trong tập tin “TS-THQL.dot”, tham khảo tập tin “TS-THQL-Mau.doc”; Download toàn bộ các file cần thiết tại đây;
  3. Tất cả các bài viết đều được gởi phản biện;
  4. Bài viết dài từ 3 đến 6 trang kể cả tài liệu tham khảo;
  5. Liên hệ và gởi bài qua địa chỉ jmis@ueh.edu.vn.

Ban chuyên môn:

Trần Minh Thuyết

Khoa HTTTKD

Trưởng ban;

Sử Đình Thành

Khoa TCC

Đồng Trưởng ban;

Huỳnh Văn Đức

Khoa HTTTKD

Ủy viên;

Thái Kim Phụng

Khoa HTTTKD

Ủy viên;

Phan Hiền

Khoa HTTTKD

Ủy viên.

Ban tổ chức:

Thái Kim Phụng

Khoa HTTTKD

Trưởng Ban;

Huỳnh Văn Đức

Khoa HTTTKD

Ủy viên;

Lê Thị Quỳnh Nga

Khoa HTTTKD

Ủy viên;

Nguyễn Mạnh Tuấn

Khoa HTTTKD

Ủy viên.

 

Thông tin chi tiết về hội thảo mời xem ở trang http://jbis.ueh.edu.vn/

                                                                                                         TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                                                           Huỳnh Văn Đức