HIỀN, Phan; PHỤNG, Thái Kim. LOGIC MỜ VÀ CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH. JBIS, [S.l.], dec. 2014. Available at: <https://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/38>. Date accessed: 22 july 2024.