Hiền, P., & Phụng, T. (2014). LOGIC MỜ VÀ CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH. JBIS, . Retrieved from https://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/38