Hiền, P., & Phụng, T. 2014 Dec 17. LOGIC MỜ VÀ CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH. JBIS. [Online] :