Hiền, Phan, & Thái Kim Phụng. " LOGIC MỜ VÀ CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH." JBIS [Online], (2014): n. pag. Web. 22 Jul. 2024