Hiền, Phan, AND Phụng, Thái. " LOGIC MỜ VÀ CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH" JBIS [Online], (17 December 2014)