Phư, N., & Trang, H. (2015). TOÁN MỜ VÀ VÀI ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ. JBIS, . Retrieved from https://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/71