ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG IOT TRONG LĨNH VỰC CHUỖI CUNG ỨNG TẠI VIỆT NAM

  • Nguyễn Mạnh Tuấn Trường Đại học kinh tế Tp.HCM
  • Võ Hà Quang Định Trường Đại học kinh tế Tp.HCM

Abstract

Internet of Things (IoT) là một thuật ngữ xuất hiện khá nhiều trong các nghiên cứu và các ứng dụng “thông minh” trong những năm gần đây. Với những thế mạnh của mình, IoT được sử dụng khá phổ biến trong lãnh vực chuỗi cung ứng hiện nay. Nghiên cứu này sẽ đánh giá về khả năng ứng dụng IoT trong lãnh vực chuỗi cung ứng tại Việt Nam bao gồm cả những cơ hội và thách thức

References

[1] C. World, “The Internet of Things : An Overview,” no. October, 2015.
[2] G. Braun, “The Internet of Things and the Modern Supply Chain.”, C3 Solutions.
[3] J. A. Stankovic, “Research directions for the Internet of Things,” IEEE Internet Things J., vol. 1, no. 1, pp. 3–9, Feb. 2014.
[4] Karimi, Kaivan, and Gary Atkinson. "What the Internet of Things (IoT) needs to become a reality." White Paper, FreeScale and ARM (2013): 1-16.
[5] NAGURNEY, A. 2006. Supply chain network economics: dynamics of prices, flows and profits, Edward Elgar Publishing.
[6] Nguyễn Mại, “Chuỗi cung ứng và cuộc chơi của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh mới”, link truy cập vào ngày 3/5/2017
[7] Nguyễn Thế Trung, “Khuyến nghị chiến lược về IoT: Để Việt Nam thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo”, link truy cập vào ngày 4/5/2017
[8] Mentzer, J.T.; et al., "Defining Supply Chain Management". Journal of Business Logistics. 22 (2): pp. 1–25, 2001
[9] T. Liu and D. Lu, “The application and development of IoT,” in Proc. Int. Symp. Inf. Technol. Med. Educ. (ITME), 2012, vol. 2, pp. 991–994
[10] Vân NTH và cộng sự, “ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động logistics của Việt Nam: Thực trạng và đề xuất”, Giao thông vận tải. - 2016. -no. 1. -tr. 118-121. -ISSN. 2354-0818
[11] Worldbank Data, link truy cập ngày 05/05/2017
[12] WIKIPEDIA 2017a. Chuỗi cung ứng. link truy cập ngày 01/08/2017
[13] WIKIPEDIA 2017b. Mạng lưới vạn vật kết nối Internet. link truy cập ngày 01/08/2017
Published
2017-12-05
How to Cite
TUẤN, Nguyễn Mạnh; ĐỊNH, Võ Hà Quang. ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG IOT TRONG LĨNH VỰC CHUỖI CUNG ỨNG TẠI VIỆT NAM. JBIS, [S.l.], n. 1, dec. 2017. Available at: <https://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/123>. Date accessed: 19 july 2024.
Section
Bài viết

Most read articles by the same author(s)