KỸ THUẬT PHÂN CỤM DỮ LIỆU

  • Bùi Xuân Huy Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

Abstract

KỸ THUẬT PHÂN CỤM DỮ LIỆU

References

[1]. E.M. Mirkes, K-means and K-medoids: applet. University of Leicester, 2011.
[2]. J. Han, M. Kamber, J. Pei, DataMining Concepts and techniques, 2012.
Published
2017-12-05
How to Cite
HUY, Bùi Xuân. KỸ THUẬT PHÂN CỤM DỮ LIỆU. JBIS, [S.l.], n. 1, dec. 2017. Available at: <https://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/126>. Date accessed: 23 july 2024.
Section
Bài viết