THUẾ VÀ CHUYỂN GIÁ: TIẾP CẬN MÔ HÌNH CÂN BẰNG NASH

  • Sử Đình Thành Khoa Tài chính nhà nước, Đại học Kinh tế Tp.HCM,
  • Bùi Thị Mai Hoài Khoa Tài chính nhà nước, Đại học Kinh tế Tp.HCM.

Abstract

Trong  tiến  trình hội nhập kinh  tế  toàn cầu, ngày càng nhiều các công  ty đa quốc gia xem xét việc tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thành lập các chi nhánh mới ở nước ngoài. Sự mở rộng này tất yếu dẫn đến những chuyển giao tài sản hữu hình và vô hình (kể cả dịch vụ) giữa công  ty mẹ và các chi nhánh của nó ở nước ngoài. Một vấn đề phát sinh trong điều kiện này đó là làm thế nào để xác định giá cả cho các giao dịch xuyên quốc gia. Cơ chế định giá chuyển giao, về nguyên tắc, vừa  tạo  ra  nguồn  thu  cho  các  quốc  gia  có  liên  quan  và  cùng  lúc  đó  hợp  lý  hóa nghĩa vụ  thuế cho  toàn công  ty. Với những  lý do này định giá chuyển giao ngày càng  trở  thành một vấn đề quan  trọng và  thường gây  ra những  bất đồng về mặt chính sách giữa nước nhận đầu tư với nước chủ đầu tư cũng như với các công ty đa quốc  gia,  vì  các  phương  pháp  định  giá  chuyển  giao  tác  động  trực  tiếp  đến  lợi nhuận mà công ty báo cáo tại nước chủ đầu tư và tiếp đó ảnh hưởng đến nguồn thu thuế của cả hai nước chủ nhà và chủ đầu tư.

References

[1] Kashif S. Mansori and Alfons J. Weichenrieder (1999), Tax competition and transfer pricing dispute.
[2] Harvey S.Rosen(2005), Public finance, Sixth Edition, Princeton University, International Edition.
[3] Jonathan Gruber (2005), Public finance, Second Edition, Massachusett Institute of Technology.
Published
2014-11-26
How to Cite
THÀNH, Sử Đình; HOÀI, Bùi Thị Mai. THUẾ VÀ CHUYỂN GIÁ: TIẾP CẬN MÔ HÌNH CÂN BẰNG NASH. JBIS, [S.l.], nov. 2014. Available at: <http://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/10>. Date accessed: 22 july 2024.