XÂY DỰNG THƯ VIỆN HÀM HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC MỘT SỐ BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TRONG THỐNG KÊ

  • Đoàn Thiện Ngân Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM
  • Huỳnh Văn Đức Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM
  • Hoàng Anh Tuấn Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM
  • Nguyễn Công Trí Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM

Abstract

Bài này giới thiệu kết quả của đề tài nghiên cứu cấp cơ sở "Nghiên cứu ngôn ngữ R và công cụ hỗ trợ, xây dựng thư viện hàm hỗ trợ dạy và học một số bài toán ứng dụng trong Thống kê"

References

[1]. Đ.T.Ngân, H.V.Đức. H.A. Tuấn, N.C. Trí. Nghiên cứu ngôn ngữ R và công cụ hỗ trợ, xây dựng thư viện hàm hỗ trợ dạy và học một số bài toán ứng dụng trong Thống kê. Phòng NCKH UEH, 2016.
[2]. Anderson, David R., Sweeney, Dennis J., Williams, Thomas A., Statistics for Business and Economics, 11th ed, CENGAGE LEARNING, 2011.
[3]. Hadley Wickham, R Packages, O’Reilly, 2015.
[4]. Michael J. Crawley, The R Book 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2013,
ISBN: 978-0-470-97392-9 .
[5]. Michael J. Crawley, Statistics: An introduction using R 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2015, ISBN: 978-111-89-4109-6 .
[6]. Nicholas J. Horton - Ken Kleinman, Using R and RStudio for Data Management, Statistical Analysis, and Graphics, 2nd Edition, CRC Press, 2015.
[7]. Richard Cotton, Learning R, O' Reilly, 2013
Published
2017-12-05
How to Cite
NGÂN, Đoàn Thiện et al. XÂY DỰNG THƯ VIỆN HÀM HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC MỘT SỐ BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TRONG THỐNG KÊ. JBIS, [S.l.], n. 1, dec. 2017. Available at: <https://jbis.ueh.edu.vn/index.php/TSTHQL/article/view/130>. Date accessed: 22 july 2024.
Section
Bài viết